ДОГОВІР № _____________/______

про надання послуг навігаційного контролю за рухомими обєктами

м.Київ                                     «        » ________ 201__ г.

ФОП Гірак Микола Володимирович, далі «Виконавець» в  особі Гірак Миколи Володимировича, діючий на підставі свідоцтва про

реєстрацію, з однієї Сторони, та__________________________________________________________________________________     ,

(повна назва підприємства або ПІБ  фізичної особи)

  далі «Замовник», в особі ____________________________, що діє на підставі ________________________________________________

                                                                                                                                                                    (Статуту або Положення, посвідчення для фізичної особи)

з іншої сторони, надалі «Сторони», уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  1. Виконавець зобов’язується надати Замовникові наступні послуги:
  •  Надати консультації з приводу оптимальних характеристик обладнання для навігаційного контролю за рухомими об’єктамиЗамовника /надалі в текстіУстаткування/;
  • Проводити обслуговування Устаткування;
  • Створити на сайтіhttp://opengts.com.ua/  (надалі – Система), базу даних, що забезпечує можливість контролю за рухомими об’єктами Замовника та забезпечити Замовнику підключення та постійний доступ до необхідних для Замовника даних Системи;
  • Надати Замовнику необхідні інформацію, що стосується послуг за цим Договором.

2. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ.

2.1. Даний Договір укладений на строк 10 років і діє до моменту його розірвання.

2.2. Якщо, після закінчення десяти років, Сторони не повідомлять про розірвання цього Договору, даний Договір вважається продовженим ще на наступні 10 років.

2.3. Даний Договір набуває чинності після його підписання обома Сторонами.

3. ЦІНА ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1.   Замовник проводить оплату послуг у наступному порядку:

3.1.1. Плата за обслуговування Устаткування, що включає  доступ до бази даних навігаційного контролю рухомих об’єктів Замовника, розміщену на сайтіhttp://opengts.com.ua/ становить розмір, зазначений в Додатку  за кожну одиницю встановленого устаткування та оплачується Замовником, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця щомісячно, до 7 числа кожного місяця, починаючи з дати підписання договору.      

3.2. За прострочення здійснення платежів, вказаному у пункті 3.1.1., цього Договору, Замовник повинен сплатити пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в момент прострочення виконання зобов’язань, від суми простроченого платежу, за кожен день прострочення оплати.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

4.1. Виконавець зобов’язаний:

-   підключити устаткування до системи навігаційного контролю за рухомими об’єктами Замовника та надати Замовникові доступ до бази даних навігаційного контролю за рухомими об’єктами на сайтіhttp://opengts.com.ua/  протягом 24 годин після закінчення монтажу устаткування на рухомий об'єкт та за умови надходження на поточний рахунок Виконавця платежу за перший місяць обслуговування Устаткування, як про це вказано в п.3.1.1. цього Договору;

- надавати  інформацію  про послуги навігаційного контролю за рухомими об’єктами Замовника на території України в межах зони покриття зв'язку стандарту GSM, у реальному часі;

- забезпечити конфіденційність  інформації, яка знаходиться на сервері про пересування рухомих об'єктів Замовника;

- здійснювати перевірку якості Устаткування з метою виявлення причини непрацездатності Устаткування, у разі відповідного звернення Замовника щодоневідповідності технічного стану Устаткування;

4.2. Виконавець має право:

4.2.1. припинити надання послуг, зокрема, щодо обслуговування Устаткування, забезпечення Замовнику постійного доступудо необхідних для Замовника даних Системи та інших послуг у випадку порушень Замовником вказаних у п. 3.1.1. цього Договору строків оплати за послуги більше, ніж на п’ять робочих днів;

4.2.2. вимагати зміни вартості послуг у зв'язку з інфляцією, ростом цін і тарифів, змінами в законодавстві, іншими обставинами, але не раніше, ніж за шість місяців після підписання даного Договору.

    4.2.2.1. У випадку, вказаному у п.4.2.2. цього Договору, Виконавець направляє Замовнику проект додаткової угоди до даного Договору про зміну розміру вартості послуг та листом вказує причину зміни вартості послуг.

Сторони, у відповідності до вимог статті 907 ЦК України, погодили, що у випадку, якщо Замовник відмовляється підписати Угоду протягом 20 днів, Виконавець вправі відмовитися від даного Договору, про що направити Замовнику лист про відмову від Договору. З моменту отримання цього листа Замовником даний Договір є розірваним.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

5.1. Замовник зобов'язаний:

- використовувати Устаткування відповідно до його призначення, а саме: для контролю лише тих рухомих об’єктів, щодо яких укладено даний Договір;

- своєчасно сплачувати платежі за цим Договором;

- не проводити демонтаж, ремонт або розбиранняУстаткування, зняття з нього пломб тощо самостійно або за допомогою третьої особи без погодження із Виконавцем;

- надавати доступ до Устаткування, за попереднім узгодженням сторін, для профілактичної перевірки Устаткування, що встановлене на рухомий об’єкт Замовника;

- використовувати Устаткування за його призначенням, відповідно до цього Договору, проведеного інструктажу та інших усних та письмових вказівок Виконавця.

5.2. Замовник має право:

- отримувати від Виконавця безкоштовні та оплачувані консультації, пов'язані з експлуатацією Устаткування;

- вимагати від Виконавця  усунення неполадок, у випадку виявлення видимих порушень у роботі устаткування (постановка/зняття із чергового режиму обладнання й інших аналогічних неполадок) та/або в роботі штатних електронних частин рухомого об’єкту (транспортного засобу), або у випадку ненадходження інформації на комп'ютер.

6. ПРИПИНЕННЯ Й ПОНОВЛЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ

6.1. У випадку невиконання або порушення Замовником покладених на нього зобов'язань за цим Договором, Виконавець за своїм розсудом має право призупинити надання Замовникові послуг, до повного усунення Замовником всіх обставин порушення даного Договору.

6.2. Не пізніше 10 (десяти) днів до призупинення обслуговування Замовника з ініціативи Виконавця, Виконавець зобов'язаний повідомити, в письмовій формі або за допомогою SMS/e-mail повідомлення, Замовнику про призупинення обслуговування.

Перебіг 10 – денного строку починається:

6.2.1. з дати отримання листа Замовником у випадку письмового повідомлення, направленого поштовим відправленням або електронною поштою /e-mail/;

6.2.2. з наступного дня після дати направлення SMS  повідомлення Замовнику.

6.3. Якщо протягом 1 (одного) місяця з моменту призупинення надання послуг з ініціативи Виконавця, Замовник не ліквідує заборгованості за договором, або не усуне інші свої порушення за договором, Виконавець в односторонньомупорядку має право розірвати даний Договір, шляхом відмови від нього в порядку, вказаному в частині 2 п.4.2.2.1 цього Договору.

6.4. Після ліквідації заборгованості або усунення інших порушень за Договором, які стали підставою для розірвання цього Договору Замовник може відновити своє обслуговування, припинене з ініціативи Виконавця, після внесення плати в розмірі, зазначеному в Додатку 2 до цього Договору за повторне підключення обладнання до системи, відповідно до тарифів Виконавця на день підключення і проведення оплати за перший місяць обслуговування Устаткування та забезпечення доступу до Системи.

6.5. Призупинення надання послуги Замовникові не є розірванням даного Договору.

6.6. Замовник також має право відмовитися від послуг Виконавця, попередивши про це Виконавця в письмовій формі за 15 календарних днів до дати розірвання Договору шляхом односторонньої відмови Замовника від Договору. У цьому випадку остаточні розрахунки проводяться за фактичний час надання Виконавцем послуг, а Договір вважається розірваним на 16-й день після отримання Виконавцем відповідного повідомлення від Замовника.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. За порушення умов Договору Сторони несуть взаємну цивільно-правову відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством України.

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

8.1. Будь-яка інформація, надана однієї зі Сторін іншій Стороні щодо предмета й умов даного Договору, а також комерційної діяльності Сторін, є конфіденційною й не надається третім особам без попередньої письмової згоди відповідної Сторони, крім випадків, коли така інформація видається на вимогу уповноважених органів у відповідності із чинним законодавством України.

9. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС – МАЖОРУ)

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання своїх зобов’язань,  якщо це невиконання стало наслідком обставин, що не залежать від волі сторін, а саме:

9.1.1. перешкоди в радіо ефірі, викликані роботою звичайних і спеціальних засобів урядового зв'язку; несправності в роботі операторів зв'язку, погодні й інші умови навколишнього середовища, перешкоди зв'язку, а також відсутність доступу до мережі Інтернет, як у Виконавця, так і в Замовника, за незалежних від них причин;

9.1.2. повінь, пожежа, землетрус і інші стихійні лиха, а також війна або воєнні дії, що виникли після укладання договору, рішення/постанови уряду, що обмежують діяльність учасників договору, страйку, або стихійні масові безладдя не з вини учасників даного договору При цьому сторони звільняються від відповідальності на термін дії цих обставин.

9.2. У випадку настання форсу-мажору строки виконання своїх зобов'язань за Договором переносяться до закінчення дії форс-мажору або Сторони укладають окремий правочин щодо подальших дій.

9.3. Сторона, що потрапила під дію форсу-мажору, зобов'язана не пізніше 10 днів з моменту його настання або припинення, сповістити другу сторону про настання або припинення обставин, що перешкоджають виконанню даного договору.

9.4. Наявність форс-мажорних обставин, вказаних у п.9.1.2. Договорумає підтверджуватися довідкою від Торгово-Промислової Палати України, м. Києва або іншого регіону.

9.5. Обставини, вказані у п.9.1.1. Договору, можуть бути підтверджені довідкою операторів зв’язку, ГідроМетЦентру, провайдерів мережі Інтернет.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Спори й розбіжності, які можуть виникнути при виконанні даного Договору, вирішуються шляхом переговорів. У випадку неможливості досягнення згоди спір вирішується в судовому порядку.

10.2. Будь-які зміни й доповнення до даного Договору діють лише за умови, що вони зроблені в письмовій формі й підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

10.3. Даний Договір складений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу - по одному для кожної із сторін.

10.4. Виконавець не є платником податку на прибуток.

11. АДРЕСИ ТА ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Виконавець :                                                                                                      Замовник :  (для фізичної особи)

ФОП ГІРАК МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ

Юридична адреса: 33024, Рівненська обл.,

м. Рівне, вулиця Вербова, будинок 37 кв. 133

Фактична адреса : 04086 м. Київ,

вулиця Бакинська 37г оф 66

р/р 26009053149982 в ПАТ КБ «ПриватБанку»

МФО 321842, код ЄДРПОУ 2848309798

ІПН 2848309798.

________________ ___________________

(підпис, ініціали, прізвище уповноваженої особи)

“___”________________________ 200_______ р.

_____________________________________________________

                (ПІБ  фізичної особи)

Паспорт: серія__________ № ___________________

_____________________________________________________

(яким органом і коли виданий)

______________________________________________________

______________________________________________________

(контактный телефон)

________________ ___________________

(підпис, ініціали, прізвище уповноваженої особи)

“___”________________________ 200________ р.

Додаток

до договору про надання послуг навігаційного контролю за рухомими обєктами №_______________ від ______20____року

Тарифи і послуги

При підключенні до системы навігаційного контролю за рухомими обєктами

Тариф Послуги Вартість  \місяць
Персональний GPS

WEB інтерфейс

On - Line позиціонування на мапі

Історія руху на карті

Контроль пробігу GPS Одометр ( Звіт )

WEB інтерфейс Гео - зон

GPRS трафік включений у вартість тарифу

SIM картка Оператора

40 грн

GPS \ GSM охоронно- пошукова система

WEB інтерфейс

On - Line позиціонування на мапі

SMS інформування про події

Історія руху на карті

Кількість повідомлень ( Звіт )

Кількість вулиць ( Звіт )

Час у русі ( Звіт )

Контроль пробігу GPS Одометр ( Звіт )

Контроль швидкості GPS спідометр ( Звіт )

Маркери стоянок і зупинок

WEB інтерфейс Гео - зон

GPRS трафік включений у вартість тарифу

SIM картка Оператора

55 грн

Послуги

без підключення до системы навігаційного контролю за рухомими обєктами

Послуги Вартість \ разова
Налаштування телематической СІМ - карти , підбір тарифного плану для GPRS . Підключення трекера на сервер користувача ,  настройка функція і т.д 150 грн

Важливо

Після укладання договору про надання Послуг навігаційного контролю за рухомими об’єктами, Виконавець надає у використання Замовнику  SIM-карту (ServiceIdentificationMedia) для використання з GPS\GSM-пристрою

- Надана SIM-карта є власністю Виконавця. Замовник має право використовувати її протягом всього терміну використання Послуг. Після закінчення використання послуг Замовник не має права

використовувати SIM-карту і зобов'язаний повернути її Виконавцю.

- Активація SIM-картки здійснюється автоматично при початку її використання. Початок використання SIM карти означає, що Замовник ознайомився і погодився з цими Умовами.

- Використання SIM карти допускається тільки з тим трекером, з яким Замовник отримав її при покупці пристрою. Використовувати  SIM карти в інших пристроях і використання її сторонніми сервісами забороняється.

- Замовник не несе відповідальності за якість телефонних ліній, бездротового зв'язку загального користування та з'єднувальних мереж Замовника.

Обраний тарифний план  ___________________________    «» сума Послуги абонентської плати на місяць , за одиницю GPS\GSM-приладу.

До 7 числа поточного місяця

Винонавець:

 

Замовник:

________________ ___________________

(підпис, ініціали, прізвище уповноваженої особи)

“___”________________________ 200_______ р.

 

________________ ___________________

(підпис, ініціали, прізвище уповноваженої особи)

“___”________________________ 200_______ р.